Regiono plėtros planas iki 2030 m.

2023 m. vasario 8 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos kolegija patvirtino 2022–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planą (MRPPL) su pirmąja regionine pažangos priemone „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“.

MRPPL dera su visų regiono savivaldybių strateginiais plėtros planais – visų regiono savivaldybių strateginiuose plėtros planuose numatyti prioritetai, tikslai ir uždaviniai atitinka MRPPL iškeltus tikslus bei uždavinius, kas rodo aiškiai suvoktas problemas regione ir bendrą regiono viziją, nuolatinį švietimo paslaugų tobulinimo poreikį bei numatomų investicijų tęstinumą.

Rengiant MRPPL regiono plėtros tarybos administracija surengė bei dalyvavo keliose dešimtyse susitikimų, posėdžių bei aptarimų su regiono savivaldybių merais ir administracijų darbuotojais. Buvo konsultuojamasi su ministerijų ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais, taip pat tartasi su regiono bendruomene – MRPPL projektui pritarė RPPL rengimo darbo grupė į kurią įtraukti ir regiono bendruomenių ir vietos veiklos grupių atstovai, turizmo bei verslo informacijos centrų ir asocijuotų verslo struktūrų atstovai, Marijampolės LEZ, Marijampolės kolegijos, Užimtumo tarnybos ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai. Partnerių grupė, į kurios sudėtį įtraukti profesinių sąjungų, verslo organizacijų ir bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų interesų grupių atstovai, taip pat pritarė MRPPL projektui.

Regiono tikslai

Sprendžiant MRPPL rengimo metu identifikuotas Marijampolės regiono problemas, MRPPL pažangos priemonėmis numatoma siekti trijų tikslų:

Preliminarus Marijampolės regiono lėšų poreikis

Regionų plėtros programoje Marijampolės regionui numatytos preliminarios ES finansinės paramos pažangos lėšos – 132.151.900 eurai. Šiai sumai MRPPL ir suplanuotas preliminarus Marijampolės regiono lėšų poreikis nustatytų tikslų siekimui ir pažangos priemonių įgyvendinimui.

Be jau suplanuotų švietimo srities projektų, planuojamos investicijos į:

  • Socialines paslaugas: socialinį būstą, paslaugas, reikalingas institucinės globos pertvarkai įgyvendinti asmenims, turintiems intelekto ir psichikos negalią, nestacionarias socialines paslaugas, socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimą ir plėtrą;
  • Aplinkosaugos sritį: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą (gyvenvietėse nuo 200 iki 2 000 gyv.), atliekų tvarkymą, užterštų teritorijų tvarkymą.
  • Darnų judumą ir eismo saugą;
  • Funkcinių zonų plėtrą: savivaldybių bendradarbiavimą teikiant kokybiškesnes paslaugas ir efektyviau išnaudojant infrastruktūrą – Marijampolės regione susitarta investuoti didinant regiono investicinį patrauklumą (investicijoms tinkamų sklypų paruošimą ir šių teritorijų pasiekimui reikalingą susisiekimo infrastruktūrą) bei regiono turistinio potencialo pritaikymą lankymui taip sudarant sąlygas įvairesnėms veikloms;
  • Regioninio centro ekonominį augimą ir potencialo stiprinimą;
  • Visuomenės sveikatą (prevencinės priemones, sveikatos raštingumą, psichikos sveikatą, priklausomybės ligų ir savižudybių prevencijos paslaugas) bei ilgalaikių sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą.

Viso MRPPL numatyta įgyvendinti 16 regioninių pažangos priemonių, kurių preliminarus lėšų poreikis:

Kadangi tai investicijos, susiję su savivaldybių kompetencija, pagrindiniai projektų vykdytojai bus Marijampolės regiono savivaldybių administracijos.

Pažangos priemonė LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“

MRPPL suplanuota pirmoji pažangos priemonė LT024-01-03-01 „Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Marijampolės regione“ – švietimo srities projektams preliminariai suplanuota 9.571.521 euras, iš kurių 8.135.793 eurus sudaro ES fondų lėšos.

Pažangos priemonės lėšomis regione numatoma investuoti į:

  • naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimą – planuojama sukurti 80 naujų vietų;
  • pavėžėjimo užtikrinimą, universalaus dizaino elementų ir kitų inžinerinių priemonių (pandusai, keltuvai, liftai ir kt. sprendiniai) įrengimą bendrojo ugdymo mokyklose – investicijos planuojamos 6 regiono mokyklose, taip pat numatomi įsigyti 4 autobusiukus;
  • sąlygų sudarymą visos dienos mokyklos veiklai – tai vidaus ir lauko erdvių sukūrimas mokyklose ir darželiuose bei įrangos įsigijimas tam, kad vaikai bei mokiniai kokybiškai galėtų būti ugdomi visą dieną, derinant formalaus ir neformalaus švietimo veiklas.

Tolesni planai

Susisiekimo ministerijai patvirtinus regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-07 (RE) „Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse“ finansavimo gaires, pradėta rengti MRPPL pažangos priemonė, kuria Marijampolės regiono vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse bus šalinamos juodosios dėmės ir avaringos vietos. Remiantis Transporto kompetencijų agentūros parengto Nacionalinio 2022 metų Lietuvos juodųjų dėmių žemėlapio duomenimis, Marijampolės mieste nustatytos 2 juodosios dėmės ir 3 avaringos vietos.

Vidaus reikalų ministerijai patvirtinus Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašą, numatoma toliau vystyti Marijampolės regiono funkcinės zonos idėją, kurios tikslas padidinti regiono investicinį patrauklumą bei paskatinti ekonomikos aktyvumą, gerinant sąlygas investicijų pritraukimui bei regiono gyventojų ekonominiam aktyvumui. Tam bus rengiama funkcinės zonos strategija, apimanti bendrus regiono savivaldybių veiksmus.

Ministerijoms patvirtinus kitų regioninių pažangos priemonių finansavimo gaires, bus rengiami kitų pažangos priemonių pagrindimų aprašai bei atitinkamai tikslinamas ir keičiamas MRPPL.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.