Visuotinis dalyvių susirinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 21 straipsniu:

Regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas atlieka šias funkcijas:

1) keičia regiono plėtros tarybos nuostatus;

2) laikydamasis šio įstatymo 22 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų, priima sprendimą dėl kolegijos narių skaičiaus ir sudėties;

3) tvirtina kolegijos personalinę sudėtį ir kolegijos darbo reglamentą;

4) tvirtina regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinį;

5) priima sprendimus dėl regiono plėtros tarybos metinių finansinių ataskaitų audito ir veiklos audito atlikimo ir parenka auditorių ar audito įmonę;

6) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7) priima sprendimą dėl regiono plėtros tarybos pabaigos;

8) skiria ir atšaukia likvidatorių, kai šio įstatymo numatytais atvejais regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas priima sprendimą likviduoti regiono plėtros tarybą;

9) priima sprendimus dėl regiono plėtros tarybos dalyvių stojamųjų įnašų ir dalyvių mokesčių dydžio, mokėjimo tvarkos, kai ši tvarka nenustatyta regiono plėtros tarybos nuostatuose;

10) nustato regiono plėtros tarybos lėšų naudojimo, regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės tvarką;

11) tvirtina regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus ir administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą;

12) sprendžia kitus šiame įstatyme ir regiono plėtros tarybos nuostatuose visuotinio dalyvių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.