Administracinė informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 26 straipsniu:

Administracijos direktorius yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas ‒ juridinio asmens vadovas.

Administracijos direktoriaus pareigos:

1) organizuoti ir kontroliuoti regiono plėtros tarybos administracijos (toliau – administracija) darbą, kad būtų įgyvendinami regiono plėtros tarybos veiklos tikslai ir atliekamos regiono plėtros tarybos ir jos organų funkcijos;

2) sudaryti darbo sutartis su administracijos darbuotojais ir jas nutraukti, įgyvendinti kitus darbdavio įgaliojimus darbo teisės srityje;

3) organizuoti regiono plėtros tarybos turto valdymą;

4) užtikrinti šio įstatymo 23 straipsnio 11 dalyje nurodytų dokumentų pateikimą regiono plėtros tarybos partnerių grupei ir partnerių grupės išvados, kuri pateikta dėl šių dokumentų, pateikimą kolegijai;

5) užtikrinti regiono plėtros tarybos metinių veiklos planų parengimą, atsižvelgiant į vidaus reikalų ministro patvirtintą pavyzdinę regiono plėtros tarybos metinio veiklos plano formą, ir pateikimą regiono plėtros tarybos visuotiniam dalyvių susirinkimui ir kolegijai;

6) užtikrinti regiono plėtros tarybos metinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliekamas) visuotiniam dalyvių susirinkimui ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

7) užtikrinti duomenų, nurodytų Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje, pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

8) užtikrinti informacijos apie regiono plėtros tarybos veiklą pateikimą visuomenei ir viešų pranešimų paskelbimą šiame įstatyme, kituose teisės aktuose ir regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatyta tvarka;

9) tvirtinti administracijos darbo reglamentą;

10) užtikrinti veiksmingą regiono plėtros tarybos vidaus kontrolės sistemos veikimą;

11) atlikti kitas šiame įstatyme, regiono plėtros tarybos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas administracijos direktoriaus pareigas.

 

Administracija atlieka šias funkcijas:

1) rengia dokumentus, kuriuos, vadovaudamasi šiuo įstatymu, kitais teisės aktais ir regiono plėtros tarybos nuostatais, turi tvirtinti kolegija ar regiono plėtros tarybos visuotinis dalyvių susirinkimas;

2) koordinuoja kolegijos sprendimų įgyvendinimą, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną arba pati įgyvendina kolegijos sprendimus;

3) atlieka veiksmus, susijusius su savivaldybių tarybų regiono plėtros tarybai perduotų viešųjų paslaugų teikimo administravimo funkcijų įgyvendinimu;

4) atlieka regiono plėtros tarybos bendrąsias funkcijas (dokumentų, personalo, finansinių ir materialinių išteklių valdymo, atstovavimo teismuose ir kitas pagalbinio pobūdžio funkcijas) arba organizuoja šioms funkcijoms atlikti reikalingų paslaugų teikimą;

5) organizuoja kolegijos, regiono plėtros tarybos visuotinio dalyvių susirinkimo posėdžius, atlieka šių regiono plėtros tarybos organų sekretoriato funkcijas;

6) atlieka kitas regiono plėtros tarybos nuostatuose nustatytas administracijos funkcijas.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.