Regiono plėtros planas

Regionų plėtros planai – 4–10 metų trukmės planavimo dokumentai, kuriuose atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas:

1) nustatoma regiono plėtros plano teritorinė aprėptis, pateikiami išsamūs konkretaus regiono situacijos analizės rezultatai, atskleidžiamos problemos ir jų priežastys regione;

2) nustatomi regiono plėtros tikslai ir jų poveikio rodikliai, regiono plėtros uždaviniai ir jų rezultato rodikliai;

3) nurodomi savivaldybių tarybų bendru sutarimu suformuotų funkcinių zonų vystymo veiksmai;

4) suplanuojamos regiono plėtros tikslų ir uždavinių įgyvendinimo pažangos priemonės, nurodomas preliminarus pažangos lėšų poreikis kiekvienai pažangos priemonei įgyvendinti ir pažangos priemonių įgyvendinimo rezultato ir produkto rodikliai.

 

 

Regiono plėtros planą rengia, jį ir jo pakeitimus tvirtina Regiono plėtros taryba.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.