Veikla

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 12 straipsniu:

3. Regiono plėtros taryba:

1) rengia, tvirtina regiono plėtros planą, jo pakeitimus, koordinuoja ir kontroliuoja regiono plėtros plano įgyvendinimą;

2) teikia Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms Vyriausybės tvirtinamus planavimo dokumentus rengiančioms valstybės institucijoms, įstaigoms pasiūlymus dėl Regionų plėtros programos ir kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų;

3) teikia Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl spręstinų regioninės plėtros problemų ir poveikio rodiklių;

4) teikia savivaldybių taryboms pasiūlymus dėl savivaldybių strateginių plėtros planų;

5) koordinuoja Regionų plėtros programoje regionui nustatytų išankstinių sąlygų įgyvendinimą arba pagal kompetenciją jas įgyvendina;

6) teikia Vidaus reikalų ministerijai ir kitoms ministerijoms pasiūlymus dėl teisės aktų, kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regiono plėtrai, projektų;

7) pripažįsta projektus regioninės svarbos projektais, atlieka šių projektų įgyvendinimo priežiūrą ir sprendžia dėl regiono plėtros tarybos sprendimų, kuriais projektai pripažinti regioninės svarbos projektais, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;

8) pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programas, skirtas prie Lietuvos ir kaimyninės valstybės bendros sausumos ar jūros sienos esančių regionų bendroms problemoms spręsti, ir atliekant šių programų įgyvendinimo stebėseną;

9) atstovauja regionui tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose ir bendradarbiauja su kitų valstybių regionais;

10) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, įgyvendina kelių ar visų regiono savivaldybių perduotus viešųjų paslaugų teikimo administravimo įgaliojimus;

11) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose nustatytas regiono plėtros tarybos funkcijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 20 straipsniu:

Regiono plėtros tarybos organas yra visuotinis dalyvių susirinkimas, valdymo organai – kolegija ir regiono plėtros tarybos administracijos direktorius.

Užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Sutinku, kad mano įvestas el.paštas būtų naudojamas, naujienlaiškiams gauti.